glitz1glitz2glitz3glitz4glitz5glitz6glitz16glitz13glitz14glitz15glitz12glitz11glitz10glitz8glitz9glitz7

glitzeringding

Lisa Kumpf – Pandoras Bags / Pandoras Pots / Ausstellungsgestaltung

Jessica Herber – Grafiken / Schmuck

Hans-Jakob Gohr – Ausstellungskonzeption / Ausstellungsgestaltung

Fotos : Lisa Kumpf, Sebastian Dinter, Hans-Jakob Gohr

Salon Konetzny 2011